klorera pool

Att klorera en pool på rätt sätt kan kännas som en hel vetenskap. Här presenteras information som kan hjälpa dig att komma igång och att hantera problem som kan uppstå längs vägen.

Så adderar du klor till vattnet

Det finns många sätt att applicera klor i din pool. Vanligt är att man använder klorpuckar / klortabletter för att manuellt dosera kloret. Läs alltid på förpackning hur mycket och ofta dosering ska ske.


klor

 

Dessa klorprodukter kan även doseras via automatiska system, som mäter klorhalten och doserar efter behov. Dessa kostar ganska mycket i inköp, men besparar dig en del arbete.

Alternativ till klor

Det går att hålla en pool ren utan klor, eller i alla fall med väldigt små mängder av det. Till exempel kan du använda aktivt syre, saltvatten, ozonrenare eller UV-rening. Läs mer i vårt inlägg om att rengöra poolen utan klor här.

Kontrollera klorhalt

Det finns flera metoder för att kontrollera klorhalten och andra vattenvärden i poolen. Det mest populära sättet är kanske teststickor, men det är även vanligt med digitala mätare.


klorstickor manuella

Produkttips:

Teststickor (strips)

Det kanske enklaste sättet att kontrollera poolvattnet på är med hjälp av en teststicka. Doppa bara ned teststickan i vattnet och jämför sedan med färgskalan som följer med. Kom även ihåg att inte mäta pH-värdet direkt efter klorering, eftersom för hög klorhalt kan orsaka felavläsning.

99:-

Till Butik / Beställ

digital vattentestare

Digitala klormätare

Det finns även digitala mätare, som kan göra det enklare att mäta med högre precision. Doppa en teststicka och lägg mot avläsaren. Därefter visas värdena på displayen, efter ca 15 sekunder.

999:-

Till Butik / Beställ

Vanliga problem och hur de kan lösas

Här presenteras några vanliga problem vid klorering – och dess lösning.

 • Vattnet är grumligt. Det här kan vara det första tecknet på alger eller att pH-värdet är för högt. Mot alger kan du chockklorera, och mot högt pH kan du använda pH-sänkare. I förebyggande syfte är det viktigt att vara noga med att sköta kloreringen. Klorvärdet bör kontrolleras minst en gång per vecka.
 • Vattnet är missfärgat. Är det grönt, är problemet alger. Läs mer om det längre ned. Är det svart, brunt eller mörkrött kan det vara mangan. I sådana fall kan du flocka poolvattnet, vilket innebär att små partiklar klumpas ihop tills de är tillräckligt stora för att fastna i filtret.

Flockningsmedel kan du till exempel köpa och använda. Låt sedan vattnet cirkulera tills det klarnar.Att vattnet blir missfärgat på det här sättet sker ofta när man fyller upp en pool för första gången, till exempel med vatten från en egen brunn. Även om du inte använder flockningsmedel bör vattnet klarna ändå, men det tar längre tid.

flockningsmedel

 • Om du har problem med alger bör du chockklorera och sänka pH-värdet. Som nämnt ovan bör du vara noggrann med att kontrollera klorvärdet minst en gång i veckan. Har du mycket alger bör du även rengöra poolväggarna. Ett vanligt tecken på alger är att väggarna känns hala. Använd algmedel i förebyggande syfte och se till att pH-värdet ligger mellan 7,2 och 7,6.

sänka phvärde granulat

 • Irritation i ögon och hud. Märker du av irritation i ögon eller hud är det sannolikt att pH-värdet behöver justeras – kontrollera att det ligger rätt. Kolla gärna pH-värdet minst en gång per vecka för att se att det ligger inom det intervall du önskar.

 

 • Luktar det mycket klor? I sådana fall kan det vara för lite kor i vattnet. Justera pH-värdet och kontrollera det regelbundet.

 

 • Märker du av kalkavlagringar kan det vara för högt pH-värde och för hög total alkalinitet. Det här löser du genom att sänka det och hålla det mellan 7,2 och 7,6, som många anser är det ideala intervallet.

 

 • Rost kan vara ett tecken på för lågt pH-värde eller för låg total alkalinitet. Beror det på för låg alkalinitet kan du höja det genom att försiktigt dosera med natriumbikarbonat. Kontrollera att alkaliniteten ligger inom det rekommenderade intervallet på 60 – 120 ppm.

klor

Klorfakta som är bra att känna till

 • Vid kallare temperaturer går det åt betydligt mindre klor. Många blir chockerade av plötslig algblomning när vädret blir varmare. Det här är en anledning att vara noga med regelbundna kontroller av vattnet.
 • För att testa cyanursyra korrekt med teststicka krävs ett pH-värde som ligger mellan 7,0 och 8,4, samt en alkalinitet under 240 ppm. Ska du mäta CYA bör alltså dessa värden kontrolleras först.
 • Om det luktar klor finns en risk att det är för lite klor i vattnet. Rättare sagt, så kan det vara en hög nivå av bundet klor, som inte är särskilt effektivt, luktar mycket och orsakar irritationer på huden.

Vad är klor?

De flesta känner till att klor rengör poolen. Det kommer vanligtvis som puck, tablett, puder eller i flytande form och adderas till vattnet för att göra det rent och säkert att bada i.

Med hjälp av klor bekämpas bland annat:

 • Mikroorganismer som bär på sjukdomar.
 • Avföring, urin, svett och smuts från badare.
 • Smuts från omgivningen i övrigt.

Men hur fungerar det egentligen? Kort beskrivet kan man säga att när fritt klor adderas i vattnet, reagerar det med föroreningar i bassängvattnet och bildar kloramin. Bakterierna kan då sägas vara “avväpnade”. Mest effektiv är processen när vattnet har ett gott pH-värde (idealt mellan 7,2 och 7,6).

Fritt och bundet klor

Att hålla en god nivå av fritt klor är den viktigaste faktorn för ett rent och säkert badvatten. Är den fria mängden klor för låg, finns en risk för algblomning och att bakterier börjar föröka sig. Har du alger i din pool, eller om den fria mängden klor är 0 (trots att tester visar på att totalt klor finns i poolen), kan den inte anses vara säker att bada i.

Värdet av fritt klor kan ses som desinfektinosnivån i poolen och bör kontrolleras regelbundet. Doserar du manuellt bör du testa oftare, sker doseringen automatiskt kan du testa mer sällan.

Bundet klor bildas när det fria kloret bryts ned av organiskt material (bakterier, till exempel). Det är det bundna kloret som ger den karaktäristiska klordoften. I en utomhuspool ska det bundna kloret vara nära noll eftersom det löpande bryts ned av solens UV-strålar.

Om du luktar mycket klor efter bad i poolen är det ett tecken på desinfektionen inte fungerar som den ska. Om det bundna kloret överstiger ett värde på 0,5 ppm, krävs en chockklorering av vattnet. Mycket bundet klor innebär nämligen att det finns mycket organiskt material som håller på att brytas ned av det fria kloret.

De olika typerna av klor

Klor finns i form av tabletter, granulat (klorpulver) och vätska. De olika formerna har alla sina för- och nackdelar och varierar i pris.

Granulat

Granulat – kallas ibland för klorpulver – kan appliceras genom att det strösslas jämnt över poolen, eller genom att låta det lösas upp i en separat behållare innan det hälls ned i poolvattnet. En fördel är att det ger dig god kontroll över klorhalten.

Tabletter

Klortabletter, eller puckar, är kanske det enklaste sättet att addera klor till vattnet. Placeras i bräddavloppet och rengör vattnet därifrån. För att justera klorhalten kan man klippa hål i plastpåsen utan att ta ut pucken. En nackdel är att det kan vara svårt att nå rätt klorvärden.

Flytande klor

Flytande klor är ofta ett billigt val. Nackdelen är det höga pH-värdet, vilket kräver försiktighet och noggrannare kontroll av vattnet. Flytande klor används ibland av kommersiella bad, eftersom stora mängder kan adderas på kort tid.

 

Vattenvärden alla poolägare bör ha koll på

Det finns en rad vattenvärden som på ett eller annat är kopplade till att klorera poolen. Följande bör man känna till som poolägare:

 • FC – Fritt klor. Det fria kloret är det som håller vattnet rent från bakterier. Det förbrukas löpande och behöver fyllas på med jämna mellanrum. Det kan ske per automatik eller manuellt, som nämnt i den översta rubriken i den här artikeln. Riktvärdet är 2 – 4 ppm vid CYA 30 – 50 ppm. Idealvärdet för FC är 1 ppm, men det är okej med ett värde mellan 1 – 3 ppm.
 • CYA – Cyanursyra. CYA står för cyanursyra och skyddar kloret från att brytas ned av solens strålar. Idealvärdet är mellan 0 – 30 ppm. Det bör inte överstiga 50 ppm. Var medveten om att för högt CYA-värde gör att kloret tappar funktion, trots att det fria kloret fortfarande kan mätas. Många klor innehåller redan CYA och det behöver i dessa fall inte adderas separat.
 • pH-värde. Ett av de mest relevanta värdena att titta på och som påverkar kloret i högsta grad. Många anser att det ideala intervallet är ett pH-värde som ligger mellan 7,2 och 7,6. Ett exempel på hur pH-värdet påverkar kloret, är att det tappar effekt om vattnet blir för basiskt (över 7,8).
 • CC – Bundet klor. Bundet klor skapas när det fria kloret reagerar med föroreningar i vattnet. Det går inte att mäta – men däremot kan man mäta totalt klor och fritt klor. Skillnaden mellan dessa två utgör det bundna kloret.
 • TA – Total Alkalinitet. Total alkalinitet är ett mått på alkaliska ämnen i vattnet. Att ha en god nivå av alkalinitet är avgörande för att hålla ett stabilt pH-värde. Är det här värdet lägre än 60 ppm, ändrar pH-värdet sig lätt. Är det högre än 80 ppm, är det istället svårt att justera det. Exempel på en produkt som används för att höja alkaliniteten är den här.
 • CH – Kalcium. För höga nivåer kan orsaka kalkutfällning på väggar och andra delar av poolen. Riktvärdet är mellan 220 och 350 ppm.

FAQ

Hur ofta behöver en pool kloreras?

Hur ofta poolägare behöver tillsätta klor i vattnet varierar – dels beroende på poolens storlek och vilken temperatur vattnet har, dels beroende på hur ofta den används, hur den omliggande miljön ser ut, hur vädret är och så vidare. Bäst är att kontrollera klorvärdet regelbundet och klorera vid behov, utifrån testresultatet.

Hur snart efter en chockklorering går det att bada i poolen?

Efter chockklorering av poolvattnet bör det gå 12–24 h innan bad. Kontrollera alltid med teststickor eller annat mätinstrument innan

Hur ofta bör klorhalten mätas?

Vid höga temperaturer och mycket badande kan klorhalten med fördel mätas varje dag för att säkerställa ett bra värde. Vid lägre temperaturer och mindre användning rekommenderas mätning 1–3 gånger i veckan.

Klorera pool